Ochrana osobných údajov


Spoločnosť AC Bratislava, spol. s r. o., so sídlom Harmincova ul. č. 2/B, 841 01 Bratislava, identifikačné číslo 45 630 917, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66197/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) je organizátorom súťaže

„ProjekTT – vyhrajte Audi TT“,


pri prevádzkovaní ktorej spracúva osobné údaje účastníkov súťaže získané na základe ich výslovného súhlasu v zmysle čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a nevyhnutné pre organizáciu súťaže, a to v súlade s týmito podmienkami spracúvania:

 1. Prevádzkovateľ: AC Bratislava, spol. s r. o., so sídlom Harmincova ul. č. 2/B, 841 01 Bratislava, identifikačné číslo 45 630 917, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66197/B.
 2. Kontaktná osoba: E-mailová adresa osoby zodpovednej za vybavovanie podnetov účastníkov súťaže: tt@audibratislava.sk.
 3. Zoznam osobných údajov: 1. Kontaktné osobné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa). 2. V prípade výhercu – fotografia, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo a iné osobné údaje potrebné na splnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných účtovných, daňových a iných právnych predpisov v súvislosti s poskytnutím výhry a jej prepis v úradných evidenciách na výhercu.
 4. Účel spracúvania: 1. Organizácia súťaže. 2. Kontaktovanie výhercu, odovzdanie výhry a zverejnenie mena, priezviska, fotografie a výhry výhercu v oznamovacích prostriedkoch (internet – webové sídlo prevádzkovateľa, sociálne siete a tlač), plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.
 5. Právny základ spracúvania: 1. Súhlas účastníka súťaže. 2. V prípade výhercu – nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov.
 6. Príjemcovia osobných údajov: Zmluvní partneri prevádzkovateľa podieľajúci sa na organizovaní súťaže a odovzdaní výhier výhercom.
 7. Doba uchovávania údajov: Do 30. 7. 2019. V prípade výhercu po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi z oblasti účtovníctva a daní.
 8. Práva účastníka súťaže: Každý účastník súťaže je oprávnený požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ďalej má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov
 9. Informácia o povinnosti poskytnúť osobné údaje: Súhlas na spracúvanie osobných údajov (vrátane prejavov osobnej povahy) je dobrovoľný, avšak jeho udelenie je podmienkou účasti v súťaži. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov výhercu je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z príslušných účtovných a daňových predpisov.
 10. Právo odvolať súhlas: Účastník súťaže je oprávnený kedykoľvek, až do okamihu prevzatia výhry daným účastníkom súťaže (kedy vzniká nový právny základ spracúvania osobných údajov daného účastníka – výhercu) súhlas odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla Usporiadateľa alebo elektronickou poštou na tt@audibratislava.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu má za následok zánik účasti daného účastníka v súťaži.
 11. Právo podať sťažnosť: Každý účastník súťaže môže podať sťažnosť voči spracúvaniu svojich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácii a vzor podnetu sa nachádza na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.