Pravidlá súťaže „ProjekTT – vyhrajte Audi TT“

Organizátorom a poskytovateľom výhry do súťaže je spoločnosť AC Bratislava, spol. s r. o., so sídlom Harmincova ul. č. 2/B, 841 01 Bratislava, identifikačné číslo 45 630 917, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66197/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Článok I
Čas trvania súťaže

Súťaž bude prebiehať od 1. 4. 2019 do 21. 6. 2019 (vrátane).

Článok II
Miesto súťaže

Súťaž bude prebiehať v online prostredí webovej stránky www.svetaudi.sk/projektt.

Článok III
Podmienky účasti v súťaži

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá registráciou do súťaže prejaví súhlas s účasťou v súťaži a ktorá je minimálne v období od vzniku jej účasti v súťaži až do vyhodnotenia súťaže fanúšikom Audi Slovensko na www.facebook.com/AudiSlovensko, followerom audi.sk na www.instagram.com/audi.sk a súčasne odberateľom videí na www.youtube.com/audislovensko.
 2. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži účastník udeľuje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov prevádzkovateľom v súlade s Politikou ochrany osobných údajov https://www.svetaudi.sk/projektt/ochrana-osobnych-udajov/, ako aj súhlas s týmito pravidlami súťaže.
 3. Registrácia do súťaže sa môže realizovať riadnym a úplným vyplnením registračného formulára na webovej stránke www.svetaudi.sk/projektt alebo prostredníctvom facebookového, twitterového alebo google účtu, ktoré umožňujú  prevzatie údajov ich užívateľa na účely jeho prihlásenia do registračného systému webovej stránky www.svetaudi.sk/projektt. Registrácia je bezplatná a realizovaná na dobu do 30. 7. 2019.
 4. Pri registrácií vyplnením registračného formulára na webovej stránke www.svetaudi.sk/projektt je účastník súťaže povinný uviesť svoje meno, priezvisko, heslo a jedinečnú, platnú, aktuálnu a overiteľnú adresu elektronickej pošty (e-mail). V prípade, ak je účastníkom zadaná adresa elektronickej pošty už používaná v registračnom systéme webovej stránky www.svetaudi.sk/projektt iným účastníkom súťaže, bude účastník v procese registrácie vyzvaný, aby si zvolil inú adresu elektronickej pošty. Vyplnením registračného formulára účastník súťaže potvrdzuje, že ním uvedené údaje v registračnom formulári sú úplné, správne, neporušujú práva tretích osôb a neboli uvedené bez potrebného súhlasu alebo vedomosti tretích osôb. Rozsah údajov vyžadovaných pri registrácii určuje prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený tento rozsah kedykoľvek zmeniť.
 5. Súťaže sa môže každá fyzická osoba zúčastniť len raz; nie je povolených viacero registrácií pre tú istú osobu.
 6. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa podieľajúci sa na organizácii súťaže, ďalej ich spoločníci, zamestnanci, osoby oprávnené konať v mene prevádzkovateľa a zmluvných partnerov prevádzkovateľa podieľajúcich sa na organizácii súťaže, ako aj blízke osoby všetkých týchto osôb v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Článok IV
Princíp súťaže

 1. Účastník sa súťaže zúčastňuje výlučne po prihlásení do registračného systému stránky www.svetaudi.sk/projektt, a to zodpovedaním rôznych otázok zo sveta Audi pripravených prevádzkovateľom.
 2. Za každú správnu odpoveď účastník súťaže získava jeden bod. Súčet takto pridelených bodov určuje poradie a úspešnosť účastníka v súťaži.

Článok V
Výhra

 1. Prevádzkovateľ poskytne do súťaže celkom jednu výhru určenú jedinému výhercovi.
 2. Výhrou je Audi TT, Coupé quattro 1,8 T podľa nasledujúcej špecifikácie:
  1. rok výroby: 2003,
  2. počet najazdených kilometrov: 100 162 km,
  3. výkon motora: 165 kW,
  4. prevodovka: 6 stupňová manuálna,
  5. farba: Jaspis zelená metalíza (špeciál, Audi Exclusive),
  6. výbava: S-line sport paket, športový volant 3-ramenný, rádio „concert“, aktívne reproduktory, výškovo nastaviteľné predné sedadlá, vyhrievané sedadlá, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, deaktivácia airbagu spolujazdca, bočné airbagy vpredu, zadný spojler, páka ručnej brzdy potiahnutá kožou, hliníková hlava radiacej páky, vonkajšie spätné zrkadlá vyhrievané, xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, climatronic, palubný počítač s ukazovateľom vonkajšej teploty, disky kolies 9-lúčové S-line 8Jx18, pneumatiky 225/40 ZR18, športové sedadlá, kožené poťahy Fine Nappa.
 3. Výherca nie je oprávnený previesť svoj nárok na výhru akýmkoľvek spôsobom na tretiu osobu.
 4. Výherca nemá právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Článok VI
Informácia o zdanení výhry

 1. Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjomov“) s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
 2. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov prevádzkovateľ oznámi výhercovi pri oznámení výhry jej cenu. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnota výhry presahuje 350 EUR, výhra podlieha v súlade s príslušnými právnymi predpismi dani z príjmov, ako aj odvodu na zdravotné poistenie, ktoré je povinný uhradiť výherca na svoje náklady.

Článok VII
Výherca

 1. Vyhodnotenie súťaže prebehne do 21. 6. 2019, spolu s vyhlásením výhercu.
 2. Výhercom súťaže sa stane účastník súťaže, ktorý spĺňa všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v článku III bod 1. týchto pravidiel a ktorý zároveň dosiahne najvyšší počet bodov za odpovede na súťažné otázky uverejnené na www.svetaudi.sk/projektt, t.j. správne zodpovie najväčší počet súťažných otázok. V prípade, ak má viacero účastníkov súťaže rovnaký najvyšší počet správnych odpovedí (a teda rovnaký počet bodov), výherca bude určený zo skupiny účastníkov s rovnakým najvyšším počtom bodov náhodným výberom (žrebovaním) v prítomnosti notára. Prevádzkovateľ určí obdobným postupom aj jedného náhradníka.
 3. Prevádzkovateľ bude bez zbytočného odkladu po určení výhercu, kontaktovať výhercu na jeho kontaktné údaje uvedené pri registrácii na webovú stránku www.svetaudi.sk/projektt. Prevádzkovateľ si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá je výhercom. V sporných prípadoch si prevádzkovateľ vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o (ne)odovzdaní výhry.
 4. Výherca je povinný prevziať si výhru najneskôr do 30 dní od dohodnutého termínu prevzatia výhry, inak výhra prepadne v prospech náhradného výhercu.

Článok VIII
Strata práva na výhru

Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže sa riadi Politikou spracúvania osobných údajov https://www.svetaudi.sk/projektt/ochrana-osobnych-udajov/, ktorá tvorí prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel.

Článok X
Všeobecné ustanovenia

 1. Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o obchodnom mene prevádzkovateľa a ním poskytovaných tovaroch a službách, a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Prevádzkovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako ani v súvislosti s neprevzatím výhry v mieste a čase určenom prevádzkovateľom.
 3. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín vyhodnotenia súťaže, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.
 5. Prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel tvorí Politika spracúvania osobných údajov https://www.svetaudi.sk/projektt/ochrana-osobnych-udajov/.
 6. Tieto pravidlá súťaže ako aj ich zmena bude zverejnená na www.svetaudi.sk.

Bratislava, dňa 28. 3. 2019